OptocleanerKlima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturen står ved en kritisk grænse.
Greenhouse Earth - click for further information from the source.

Det er ikke nok at fokusere på CO2 udledt af mennesker hvert år, da det er den mængde som er
på lager oppe i atmosfæren som giver varme.
Herudover involverer klimaproblematikken mange faktorer som er chokerende læsning, f.eks.
 
Global Dimming, se de efterfølgende 3 sider på engelsk med links til mange kilder.

 Fødekæden i verdenshavene er ved at blive ødelagt af at optage overskydende CO2.

Der er flere faktorer som forstærker den globale opvarmning markant. Det er ikke længere nok at fokusere på  CO2.
Naturen viser nu flere
"gule kort" i takt med at temperaturen fortsætter med at stige.

Temperaturen i de store oceaner bliver nu målt mere grundig, så der er
talstørrelser for opvarmningen.
Målemetoderne koncentrerer sig om havet, da over 90% af energien fra global opvarmning oplagres her.
Klodens totale energiregnskab er det som betyder noget på længere sigt - ikke lokale vejrfænomener eller
lokale temperaturer.
En del af pressen bringer sensationer om at den globale overfladetemperatur går enten op eller ned - det er
temmelig ligegyldig da det er den store varmekapacitet nede i oceanerne der trækker det store læs lige
som en meget stor kassekredit, som man kan trække på i årtier uden problemer - men der tilskrives renter.
Indkommende energi er primær synlig lys fra solen medens udgående energi er infrarød varmestråling til
verdensrummet. Differensen akkumuleres primær som varmeenergi i vand - se nedenstående kurve fra
målinger i de øverste 700m i verdenshavene.

Ocean Heat Content
Temperaturen længere nede varierer langsom. Det tager ca. 800 år at varme vandet op på de store
hav dybder, men når det sker udløses der meget store mængder at CO2, der bobler op til overfladen .
Denne forsinkede reaktion kan måles i geologiske aflejringer som et slutresultat af at klimaet
"løber løbsk".
Den blå CO2 graf længere nede på siden viser et voldsomt spring i CO2 koncentrationen de seneste 100 år, men
temperaturen i nedenstående kurve over temperaturen viser Ikke et tilsvarende spring 800 år tidligere.
Det betyder at det ikke er rigtig at koncentrationen af CO2 blot følger 800 år efter temperaturen.
Sammenhængene er meget mere indviklede.På de efterfølgende engelske sider forklares lidt om hvordan CO2 og temperatur er bundet sammen
i en forstærkende tilbagekoblingssløjfe. 
Det er nødvendig at sætte sig ind i tilbagekoblingssløjfer for at få den rigtige forståelse af de dynamiske
forløb.
Det betyder at en lille ændring af den ene senere resulterer i en lidt større ændring af den anden der
igen lidt senere giver end endnu større ændring af den første.
Der er mange væsentlige faktorer som indbyrdes er koblet sammen, så det er ikke seriøs kun at trække
én sammenhæng op og at påstå at den forklarer det hele.
Derudover er det vigtig at effekten af de enkelte bidrag til opvarmning/afkøling afbildes på samme graf
med samme enheder på akserne - Det giver mulighed for at se hvad der er væsentlig.

De grænser, som klimaet varierede inden for medens menneskene befolkede Jorden, er ved at blive overskredet.
Udsvingene opfører sig som en bil med overstyring, hvor små påvirkninger bliver forstærket.
At køre ligeud midt på vejen, som de seneste 10 000 år, er ikke normal når vi taler jordens historie.
Ofte er klimaet i den ene kolde grøft
"ice house" eller i den anden meget varme grøft "hot house".
Ovenstående temperaturkurver viser den seneste slingrende kurs fra "hot house" og ned i den kolde grøft med
istider.    Nu er vi på kanten til igen at gå tilbage til en mere normal varm tilstand der kan give tropiske temperaturer
på polerne.
Mere om Jordens historie på de engelske sider.

Dagspressen informerer nu befolkningen om hvorledes isen på Grønland smelter i rekordfart
og om hvorledes Sydpolen smelter med alarmerende hast.
Tidligere er der spredt mange myter.  Her  og her er en liste over de værste myter.
Klik på de enkelte for at få emnet nærmere belyst.
Teorier som Solens påvirkning af kosmiske stråler har næppe stor betydning da teorien modbevises.
At give mere lys fra solen skylden,  er at vildlede befolkningen, da effekten kun bidrager meget lidt.

Siden 1986 følger Solplettallet den normale 11 års svingning med et langt minimum i 2008 på 0 som strakte
sig ind i 2009 med et solplettal på 0.
Det har ikke givet kolde isvintre - det burde vi have haft, hvis denne effekt havde stor betydning.

Udsendt lys fra solen er næsten konstant men
væsentlig mindre lys når jorden på grund af
den store brune sky fra asien.

Stigningen i varmeenergi (målt i Joules) i verdenshavene er bevis for at opvarmningen finder sted,
medens andre ændringer i naturen tyder på det samme.

Der er ingen garanti for at klimaændringer forløber stille og rolig i små trin.
Boreprøver af is viser at ændringer ofte sker i spring.   Næsten ubemærket er vi nu i "det røde farlige felt".
'We should be scared stiff', med mindre væsentlige forhold ikke er forstået korrekt, da vi har bevæget os helt
ud til kanten af afgrunden uden sikkerhedsnet og tilsyneladende har glemt hvordan naturen reagerede for
millioner af år tilbage.


Udvikling af ny teknologi har 1. prioritet, hvis vi skal nå at styre fri af "den meget varme grøft".
CO2 besparelser på 50% eller 75% er næppe nok, da den mængde som allerede er sendt op i atmosfæren
vil varme hver eneste time i flere hundrede år med mindre der findes nye metoder til at fjerne den.
Koncentrationen af CO2, som vist på nedenstående to grafer, er derfor det som bør styres efter.

CO2 til og fra atmosfæren ligner et almindeligt regnskab, hvor der er mange store poster på henholdsvis udgiftssiden og indtægtssiden.
Den menneskeskabte CO2 andel er kun en mindre post, men den giver ubalance på bundlinien, hvad der er alvorlig - og ubalancen akkumuleres år for år.
Tidligere tiders større vulkanudbrud skabte også ekstra CO2 udslip.

Om den ekstra CO2 er menneskeskabt er ligegyldig for resultatet.
For 55 millioner og for 251 millioner af år siden var store mængder af udledt CO2
med til at accelerere en voldsom opvarmning som udryddede hovedparten af liv på Jorden.

Nu står vi igen med en tilsvarende stor portion CO2 udledt til atmosfæren.
Ikke udledt at store vulkaner eller udledt fra revner i jorden, men af mennesker.
CO2 udledningerne fortsætter, så nedenstående kurve vil komme endnu længere op.

Lineære fremskrivninger med små overskuelige ændringer har desværre givet mange en falsk tryghedsfølelse.
Naturen er meget mere kompleks med "ikke-lineære" elementer og mange tilbagekoblinger.
Det betyder at udviklingen pludselig kan gå meget hurtig, hvis kritiske værdier overskrides.

NASA: CO2 during the past 400,000 years - Vostock ice core - 2008

Variationer i CO2 og i temperatur forstærker hinanden og svinger normalt i takt.
Takten styres primær af ændringer i jordens bane omkring solen - præcist som et urværk.
Denne skiftevis opvarmning og nedkøling, som beskrevet senere, kan let beregnes med stor præcision både langt tilbage i tid
og frem i tid, hvor der desværre ikke er nogen hjælp at hente de næste 30 000 år.
Den naturlige bevægelse er nu forstyrret af ekstra menneskeskabte drivhusgasser, der forventes at trække
temperaturen med op, hvad der udløser "ekstra CO2" fra naturen. Det trækker temperaturen endnu mere op.

CO2 koncentrationen i atmosfæren kan hurtigt øges ved ekstra udledning af CO2, men det er næppe
alment kendt at det normalt tager flere tusinde år at fjerne CO2 fra atmosfæren - se
forklaring.

Opdaterede værdier for CO2 og methan, i atmosfæren kan hentes her.
Atmosfæren har de seneste 2000 år indeholdt ca. 280 ppm CO2 og 350 ppm er grænsen
som vi skal ned under for at undgå at klimaet løber løbsk ifølge eksperter på området.
Nedenstående kurve over CO2 i atmosfæren må bringes ned inden kommende temperaturstigninger frigør
store mængder CO2 og methan, som hidtil har været bundet i naturen - eksempelvis under permafrost.
Er vi ikke opmærksomme på dette tidspres, løber udviklingen løbsk.

Klima - Climate Change - CO2 - 2008

Varierende opstrømning af koldt vand fra de dybe verdenshave kan måske holde temperaturen nede I mange år.
Der er vand til mange år endnu, men der er ingen garanti for at opstrømningen fortsætter.

"Lånt tid" er vel et passende udtryk - idet vi trækker på vand der er kølet ned for flere hundrede år siden.
Endvidere får vi år efter år virkningen af den udledte CO2 sammen men virkningen fra nyudledt CO2.

Større forståelse af de kræfter som ligger bag klimaændringer må udbredes, så vi kan gøre tilstrækkelig
til at naturen denne gang reagerer mindre voldsom end tidligere i Jordens historie 500 millioner af år tilbage.

Måske er vi så heldige at modsat rettede kræfter dukker op - ellers kan denne beskrivelse fra Jordens historie blive virkelighed.
Konsekvensberegninger med hensyn til klima bør indgå overalt, hvor der tages beslutninger.

  Ovenstående CO2 kurve er lige under det niveau som i tidligere tider betød at der ikke var is på polerne.
 
Historien kan måske gentage sig - det foruroligende er at vores viden herom er meget begrænset.
  Alvoren vedrørende methan synes kun at være gået op for få.  Enkelte gennemarbejdede løsningsforslag
  bliver dog lagt frem, f.eks. denne på
mp3-audio som især den yngre generation styrer efter, se 350 ppm.

Nye målinger under permafrost i 2008 og målinger af den arktiske is  viser at vi kører "på kanten af grøften".
Kritiske værdier er ved at blive overskredet.  Problemerne bliver nu lagt klart frem uden censur i China Daily,
Tehran Times The Telegraph India, samt i en engelsk retssag med denne gennemgang.

Voldsomme klimaændringer er nærmest umulige at undgå, men mennesket kan gribe ind og påvirke udfaldet
i modsætning til dyr, der uddøde i tidligere tider.  Der må dog gribes ind før temperaturen løber løbsk, men
kritiske udtalelser fra eksperter bør studeres nærmere for at reagere fornuftig før befolkningen gribes af panik.

Jordens energi- og CO2 regnskab betragtes nærmere sammen med nogle at de farlige "tipping points" og
"amplifying feedback loops" som vi bliver nødt til at forstå, da de får temperaturen til at løbe løbsk.

Fortsættes på den engelsksprogede side Climate Change.
                            med en uddybning på de to underliggende sider  Cut CO2 emission og  Cut CO2 by UV Light.

             Home ] Up ]