OptocleanerKommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Forslag til kommuner
 Økologisk bekæmpelse af ukrudt - model 1.
Sammenligning af UV lys og gasbrændere.

CO2 udledning reduceres med ca. 75 %
svarende til ca. 30 ton CO2 pr. år pr. stk.

Meget kort tilbagebetalingstid.
[ Pris ] [ Driftsbudget - Prøv at beregne tilbagebetalingstid med egne tal ]

Invasive arter kan også bekæmpes med UV Lys, se eksemplerne: Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt.

Publikationen ”Ukrudtsbekæmpelse på belægninger, fra Skov & Landskab samt Miljøstyrelsen, har på side 26 de væsentlige tal og bemærkninger angående økonomi.                                

De fire punkter midt på siden er:

 1. Afskrivning af redskabet: UV udstyr koster lidt mere i starten, da det ikke er i serieproduktion.
 2. Gasforbruget:  UV udstyret bruger kun ca. en fjerdedel energi så her er der en meget stor besparelse.
 3. Mandskabstiden:  Her spares ca. halvdelen da UV udstyret typisk har den dobbelte fremføringshastighed (eller evt. tredobbelt).
 4. Afskrivning og drift af traktor/redskabsbærer: Her spares også ca. halvdelen da UV udstyret typisk har den dobbelte fremføringshastighed.

Den høje fremføringshastighed giver mulighed for væsentlig højere niveau for ukrudtsbekæmpelse (maksimalniveau) uden at udgifterne går op.
Vedligeholdelse af veje og belægninger på et højere niveau, er medvirkende til at værdien af disse store samfundsinvesteringer kan holdes på et højt niveau.

80% CO2 besparelse i 2050 er nu det nye mål i England.
Klima afsnittet
er til f.eks. byrådsmedlemmer, der ønsker et grundigt overblik over CO2, men kan også anvendes som studiekredsmateriale i Kommunen.
Driftschefen skulle gerne kunne motivere andre i Kommunen vedrørende nærværende udstyr, så der bliver foretaget en beregning af grønt regnskab (CO2) og besparelser for borgerne (tilbagebetalingstid).

Varme fra gasbrændere kommer næppe ned i sprækker imellem brosten og fliser. Her er UV lys bedre og UV lys fjerner også belægninger af grønalger på sten og fliser, hvad der giver indtryk af højere kvalitet.
I samme arbejdsgang fjernes endvidere virus, bakterier, svampesygdomme og i et vist omfang dårlig lugt, så der er rent.

Det kraftige UV udstyr koster en del da:
-
UV udstyret indeholder specialfremstillet elektronik til styring af strømmen i lyskilderne. Typisk svarer det til at 12 stk.
   meget kraftige radiosendere følger med, hvad der naturligvis påvirker prisen og er med til at gøre udstyret "højteknologisk".
- Optikken er speciel, da UV lys opfører sig anderledes end synlig lys.
- UV Lyset skal afskærmes, så det kun er ukrudtet som bliver ramt.
- Mekanisk skal udstyret holde i mange år ved kørsel på ujævn underlag og udendørs, hvad den slags udstyr normalt ikke fremstilles til.
- Mange arbejdstimer må anvendes til fremstilling af specielt de første enheder.
- Et beløb hensættes til garanti, reparationer og de småændringer som forventes på de første enheder.

Udstyrets udformning vil i høj grad blive tilpasset brugerønsker - tak for de mange tilkendegivelser ved mødet i Slagelse d. 20 august 2007.
Køretøjet kan eksempelvis være en større redskabsbærer eller en traktor gerne med en motor på over 60 Hk.

Energien kommer fra en el-generator bag på køretøjet, eller på en trailer efter køretøjet.
Større udstyr kan montere langs siden af en lastbil med generatoren oppe på ladet.

(Brændselsceller -
Fuel Cells - er fremtidens løsning, så der ikke er CO2 udslip. Merprisen er dog på nuværende tidspunkt meget stor.
Økonomien hænger derfor kun sammen, hvis der ydes tilskud f.eks. for at sætte fokus på anvendelse af brint,
eller for at fremvise konkrete eksempler på CO2 venlig teknologi ved klimatopmødet i København i 2009).

En almindelig udgave med dieselmotor genererer i første omgang el til "model 1", med en pæn driftsøkonomi og tilbagebetalingstid sammenlignet med gasbrændere men da brændselsceller direkte genererer el som UV udstyret anvender til lamperne er en "brændselscelleløsning" den mest optimale på længere sigt.

Der eksisterer en kreds af underleverandører som tilsammen har de nødvendige produktionsfaciliteter til at fremstille udstyret. De kan sættes i gang når et antal kommuner har meldt sig som aftagere af  "model 1".

Prisen på "model 1" afhænger meget af hvor mange enheder der fremstilles.
f.eks. 10 stk. i første serie vil give en fornuftig pris.
Det er naturligvis en selvfølge at den første afprøves før de resterende gøres færdig, så eventuelle rettelser kan foretages med det samme.
- Udviklingsomkostninger skal Kommuner ikke bekymre sig om. De afholdes af Electro Light, KJ. personlig eller fra anden side.
- Nedslag i prisen gives, hvis kommunerne medvirker til at et større demonstrations/evaluerings projekt sættes i gang med anvendelse af udstyret.

bullet

Ønsker et antal Danske Kommuner at deltage så en lille serie af "model 1" kan sættes i gang ?
Kommuner fra nabolande, inden for praktisk køreafstand, er også velkomne.

Nærværende projekt har været ”lagt i mølpose" flere gange da udstyrets pris hidtil synes alt for høj i forhold til sprøjtemidler – i det mindste ind til en større serieproduktion kommer i gang.
Der blev primær tænkt på at nedbringe pesticidforbruget i landbruget.  Hvis prisen kan komme ned ved at en produktion kommer i gang til kommuner, er vejen åben for Landbruget og andre anvendelser.
UV udstyret synes på grundlag af indledende forsøg også i en specialudgave at kunne bekæmpe invasive arter som Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt. 

Et overblik over CO2/Klima gives på en dansk side efterfulgt af 3 lange sider på engelsk med mange illustrationer og links.
500 byer i USA har dannet et netværk angående klima med borgmestrene i spidsen, da alvoren nu går op for mange.

Afsnittet om klima skulle gerne give en dybere forståelse af hvad der bør gøres vedrørende CO2.

Når Kommunen fortæller borgerne at de skal spare på energi og CO2 er det et forkert signal selv at kører rundt med energislugere i form af gasbrændere eller dampmaskiner.  Det er meget bedre at vise i handling at det er en "Grøn Kommune" som anvender de nyeste højteknologiske bekæmpelsesmetoder som UV Lys.

Aftalen af 29 marts 2007 punkt 16 imellem Miljøministeren, Danske Regioner og KL kan lettere opfyldes når UV erstatter de sidste sprøjtemidler.
Aftalen om nedbringelse af sprøjtemidler i landbruget kan naturligvis også lettere opfyldes, hvis UV Lys erstatter pesticider i landbruget.

Foreløbig har tre kommuner i Danmark vist interesse for at erhverve nærværende udstyr. Heraf har to meldt helt klart ud. 
Det er stadig for lidt både med hensyn til produktion, service og certificering, da vi taler udstyr som nok kan anvendes til lidt forsøg, men hvis primære formål er daglig brug i et industrielt miljø gennem mange år.
Det overvejes om interesse fra to økologiske danske landbrug med rækkeafgrøder kan tælle med i første serie, da udstyret næsten er det samme.

bullet

Udstyret i en industriel/professionel udgave er højteknologisk og det vil være naturligt at en række specialiserede underleverandører deltager i produktionen, men deres produktionsapparat er først økonomisk når opstartomkostninger kan deles ud på et antal enheder i en serie af ens emner. 
[ Hvis nogen ønsker en forsøgsmodel leveret hurtig kan eksisterende hyldevarer anvendes. Sådant udstyr kan eftervise stor driftshastighed, men er kun en "fysikopstilling på hjul" og ikke det værktøj som kan opfylde alle de praktiske ønsker som driftsafdelingerne har - dvs. sådant udstyr er kun egnet til demonstration og til mindre forsøg med UV Lys ].
 

bullet

Servicesiden kræver at der er basis for at ansætte og uddanne et antal elektroingeniører, da omfanget af specialbygget power elektronik er omfattende.  Service kan ikke købes hos underleverandører da vi taler om ny teknologi. Dvs. der skal være tilstrækkelig interesse fra Danmark og evt. nabolande til at det er forsvarligt at påbegynde opbygning af en serviceorganisation, hvor de ansatte han forvente at få løn hver måned.
[ Et kompromis imellem leveringstid og kvalitet må indgås på de første enheder således at nogle standard moduler indledningsvis benyttes dog således at de senere kan opgraderes/udskiftes til en højere kvalitet ].
 

bullet

CE-mærkning/certificering er indledningsvis drøftet med DEMKO. En forsøgsmodel kræver ikke certificering, men udstyret skal betjenes på en ansvarlig måde og eventuelle tilskuer skal holdes på afstand.
Kravene stiger i takt med hvor og hvordan udstyret anvendes.
Enkelte kommuner har fremsat ønske om levering af udstyr inden for 4 måneder med CE-mærkning som tillader kørsel alle steder inde i en by.  Det kræver måske førstehåndskendskab til certificering for at se, hvor urealistisk et sådant krav er.  Et realistisk forløb er at en første model testes i landdistrikter uden CE-mærkning.  Resultater herfra anvendes til godkendelser, der trinvis opgraderes så fodgængere må komme tættere på udstyret.
 

Bekämpning av ogräs:  
Det anbefales at læse bl.a. afsnittet
"termiska bekämpningsmetoder" i ”Uthållig ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor” från Sveriges Kommuner och Landsting, samt "termisk ydelse og effektivitet", Dansk Vejtidsskrift nr.5 2005.

advarsel:  Electro Light fraråder læsere selv at eksperimentere med UV lys i nærværende sammenhæng, da der er tale om UV lys med særdeles stort energiindhold, hvor specielt UVB og UVC delen skal afskærmes effektiv fra fodgængere.  Ligeledes skal koncentrationen af Ozon, der dannes under lamperne, begrænses til et acceptabelt niveau.
Mindre forsøgsudstyr, som anvendt på billederne nedenunder, kan dog fremstilles for beskedne beløb og lidt instruktion i brugen skulle sikre mod ulykker.

Weed Control by UV Light -  26 april 2007
Billede: 26 april 2007.  10 dage efter nr. 2  UV behandling i år.
Forsøg med den lille 3KW UV lampe som trækkes meget langsom henover græsset.

Før første behandling var græsplænen helt grøn med et meget tykt lag mos i bunden.
Efter 1 behandling visnede græs og mos efter et par dage.  Mos forblev vissen, medens græs groede op igen efter 2 uger.

2. behandling (3 uger efter 1. behandling) startede med for meget UV lys, så der gik ild i det ca. 2 cm. tykke visne lag mos - den sorte plet som stadig kun indeholder aske 10 dage efter.
Pletten med bar jord kan vise hvornår ukrudt dukker op nedefra som små spirer - kort græs/ukrudt skulle være oppe om nogle dage dvs. ca. 2 uger efter behandlingen.
Resten af sporet har stadig et tykt lag vissen mos - det skygger for UV lyset som gerne skulle nå græsspirer i jordhøjde.
Ganske lidt græs og andet ukrudt kommer frem imellem det visne mos efter 10 dage.

.

klima - Kommun ogräs - 30 april 2007

Billede: 30 april 2007.  14 dage efter nr. 2  UV behandling i år.

Der kom regn for 4 dage siden, men ukrudt og græs gror fortsat kun langsomt på det UV behandlede stykke.   Udenfor vokser græs og specielt mælkebøtter nu hurtigt, da vækstbetingelserne er gode.

Tynde korte spirer kommer op i den sorte plet som forventet, men de kan endnu kun sende meget lidt næring ned til rødderne.
Det skulle gerne forblive sådan, så ukrudtet udsultes.

Det er måske optimalt at behandle igen nu da der er gået 2 uger.  Herefter forventes ukrudt og græs at vokse hurtigere men vi venter nogle dage og ser hvordan det ser ud når der er gået 2½ uge.

Det tykke lag mos er stadig helt vissen.

.

Unkrautbekämpfung - 3 maj 2007
Billede: 3 maj 2007.  2 ½ uge efter nr. 2  UV behandling i år.  [ stort billede ]

De små tynde spirer gror fortsat langsomt.
De kraftigere græsstrå er derimod groet op til 5cm op over laget  af mos.

Græs og ukrudt er tydelig begyndt at gro hurtigere de seneste dage nu da et større areal grønne blade opsamler sollys.  Det giver næring til rødderne som ikke længere udsultes.
-------------
Efter at fotoet er taget:  Det er tid til 3 UV behandling.  Forinden fjernes det døde lag mos forsigtig med en lille rive, da det nok ikke er særlig relevant - det skygger både for UV lys og for små spirer nede i bunden.

Længere nede ad sporet bevares noget af det døde mos. Hvis nogle ønsker at komme forbi og studere det nærmere er de velkomne.

Herefter er nu foretaget 3. UV behandling i år.
Afsluttende er græsset slået med plæneklipper, så græsset omkring sporet kommer ned i et niveau der letter sammenligning med de nye spirer som forventes at komme op om 10 dage.
Lyse pletter ved siden af sporet skyldes meget mos og at græsses slås helt i bund.

.

kommun ogräs - 13 maj 2007

Billede: 13 maj 2007.  10 dage efter nr. 3  UV behandling i år.      [ stort billede ]

Ukrudt og græs er nu slået ned 3 gange, så det tærer på ressourcerne i rødderne når det nu igen skal
skyde op over jordoverfladen.

Billedet viser at ukrudtet er sat alvorlig tilbage.  Kun nogle få er kommet 1mm over jordoverfladen
10 dage efter behandling med UV Lys.

De to første dage var jorden meget tør, men i løbet af de efterfølgende 8 dage har ukrudtet fået
34 mm regn fordelt på daglige byger.  Det giver gode vækstbetingelser de kommende dage.

Ukrudtet skal nok komme op om nogle få dage - men det bliver nok lettere at holde nede.

- Hver gang ukrudtet skal skyde igen fra rødderne bruges der energi som tages fra lagrene i rødderne.
- Hvis UV lyset igen slår ukrudtet med inden det vokser sig stort og sender større mængder energi ned til rødderne,
  udsultes ukrudtet, så det gror langsomt. Noget af det vil nok helt forsvinde efter mange behandlinger.

UV Lys har særlig høj virkningsgrad når bladene er tynde.  Der kan køres hurtigt
så det er overkommelig at behandle mange gange i løbet af en vækstsæson.

klima - ogräs  21 maj, 2007
Billede: 21 maj 2007.  2 ½ uge efter nr. 3  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Ukrudt og plænegræs synes at have opbrugt ressourcerne i rødderne til at skyde 3 gange.
Tilsyneladende er der ikke nok tilbage til at skyde 4 gang.
 - vi venter med næste UV behandling til der kommer mere ukrudt - evt. nye spirer fra frø.
Udenfor sporet gror græs og ukrudt derimod fint.  ( 44 mm regn siden forrige billede.)
Efterlysning.  
Er der nogen som kan undvære et par spadefulde jord med en græslignende ukrudt "nut-grass" også kaldet "nut-sedge" eller "Cyperus rotundus". 
Fra udlandet er der et ønske om at teste denne som de kalder "world's worst weed"
Kaj Jensen - ring tlf. 4588 9898  og jeg kommer og graver en klump op.

.

klima - ogräs  29 maj, 2007

Billede: 29 maj 2007. 26 dage efter nr. 3  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Næsten alt ukrudt og plænegræs i sporet har opbrugt ressourcerne i rødderne til at skyde 3 gange.
Kun lidt skyder 4 gang.
En del af de tynde spirer kan være fra frø.
 - vi venter lidt endnu med næste UV behandling.
Udenfor sporet gror græs og ukrudt derimod fint.  ( 11 mm regn siden forrige billede.)

.

økologisk ukrudtsbekæmpelse - ogräs  7 juni, 2007

Billede: 7 juni 2007. 35 dage ( 5 uger ) efter nr. 3  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Der er ikke meget oplagsnæring tilbage i rodnettet - taktikken med at udsulte ukrudt og plænegræs i sporet synes at virke tilfredsstillende allerede efter 3 behandlinger.
Ukrudt med et større rodnet ville naturligvis kræve flere behandlinger for at få et tilsvarende resultat.

Mosset tog tidligere det meste næring i sporet så græsset var tyndt. Det tilbageværende græs og ukrudt skal ikke dele næring eller lys med nogen. Det burde give de bedste vækstbetingelser.
Jordstængler eller sideskud fra kraftige planter udenfor sporet, vil nok prøve at vokse ind i sporet.

 - Næste UV behandling gennemføres i morgen, så de nye spirer ikke kommer for godt i gang.
Udenfor sporet gror græs og ukrudt derimod fint.  ( 4 mm regn siden forrige billede.)

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - ogräs - 26 juni 2007
Billede: 26 juni 2007.  2 ½ uge efter nr. 4  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Samme billede som for 2½ uge siden, blot er græs og ukrudt udenfor sporet vokset meget
da der er kommet en stor mængde regn i flere omgange og vi har midsommer.

 - vi venter med næste UV behandling til der kommer mere ukrudt - evt. nye spirer fra frø.
(148 mm regn siden forrige billede.)

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - ogräs - 14 juli 2007
Billede: 14 juli 2007. 36 dage ( 5 uger ) efter nr. 4  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Der er gået  2½ uge siden forrige billede.   Udenfor sporet er ukrudt og græs groet meget.
To lange perioder (5 uger imellem UV behandlinger) har ikke bragt meget ukrudt tilbage i sporet.

Mængden af regn er ikke normal for Danmark - 201 mm regn siden forrige billede.

16 juli: UV behandling nr. 5 er foretaget.
           Det meget høje græs ved siden af sporet er klippet med plæneklipper i høj position.

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - ogräs - 4 august 2007
Billede: 4 august 2007.  2 ½ uge efter nr. 5  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Græs og ukrudt udenfor sporet er allerede vokset op igen efter at være klippet ned med plæneklipper.
I sporet synes ukrudtet at være udsultet til trods for 5 uger imellem de seneste UV behandlinger.

 - vi venter med næste UV behandling til trods for at der fortsat kommer meget regn.
(132 mm regn siden forrige billede.)

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - 19 august 2007
Billede: 19 august 2007.  5 uger efter nr. 5  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Græsset ved siden af sporet blev klippet med plæneklipper for 5 uger siden.
Selv med 5 uger imellem behandlinger synes ukrudt at blive holdt nede i sporet.

38 mm regn siden sidste billede dvs. 38+132 = 170 mm regn siden sidste UV behandling,
så vækstbetingelserne har været gode.

22 august 2007 - 6 UV behandling og græs slået med plæneklipper.

.
 

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - 9 september 2007
Billede: 9 september 2007.  2½ uger efter nr. 6  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Græsset ved siden af sporet blev klippet med plæneklipper for 2½ uger siden.
39 mm regn siden sidste billede.

.

 

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - 9 oktober 2007
Billede: 9 oktober 2007.  6½ uger efter nr. 6  UV behandling i år.  [ stort billede ]

Græsset ved siden af sporet gror kraftigt medens sporet er rimelig ren i betragtning af at der er gået 6½ uge siden sidste UV behandling.

68 mm regn siden sidste billede dvs. 39+68 = 107 mm regn siden sidste UV behandling,

18 Oktober - Stort set samme billede som ovenstående - dvs. når først ukrudtet er udsultet kan
                   der gå længere tid imellem behandlingerne.
                   Græsset slået med plæneklipper + nr. 7 UV behandling i år.

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse
Billede: 28 Oktober 2007.  10 dage efter nr. UV behandling i år.      [ stort billede ]

Ukrudt og græs er nu slået ned 7 gange, så hovedparten af ukrudt/græs i sporet er helt udsultet.
Græsset ved siden af sporet er slået med plæneklipper så det er muligt at se detaljer i sporet.

8 mm regn siden sidste billede.

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse
Billede: 24 November 2007.  36 dage efter nr. UV behandling i år.      [ stort billede ]

Efter at ukrudt og græs er slået ned 7 gange i år er ukrudt og græs i sporet temmelig udsultet.
Græsset ved siden af sporet er slået med plæneklipper så det er muligt at se detaljer i sporet.

45 mm regn siden sidste billede.

19 Januar 2008:  Kun lidt mere ukrudt end på ovenstående billede da det nu er mild vinter.
2007 blev det varmeste år siden 1874, hvor målingerne startede og nr. 3 angående nedbør.

Hans Peter Ravn, som har kørt et EU projekt vedrørende Kæmpe Bjørneklo, kom med et antal eksemplarer
i forskellig størrelse som i dag er plantet for enden af sporet.
Det vil nok kræve mange UV behandlinger at udsulte dem, men plænegræs og alm. haveukrudt synes lidt for nemt.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt
22 april 2008:
Hans Peter Ravn, der er seniorforsker hos Skov & Landskab, har igen været forbi - denne gang med
Japansk Pileurt.
På 3 måneder er Kæmpe Bjørneklo kommet godt fra start, da der endnu ikke er grebet ind for at
begrænse væksten. Under jorden er deres energidepoter på størrelse med store gulerødder,
så forsøg med dem er nok det sværeste man kan gå i gang med.

Ukrudtet i sporet er så småt ved at komme frem, men udsultningen sidste år har sat sit præg.

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse 2008
Billede: 1 Maj 2008.  195 dage efter nr. UV behandling.      [ stort billede ]

Da ukrudtet blev sat godt tilbage sidste år af i alt 7 UV behandlinger, er det først nødvendigt at
genoptage UV behandlingerne nu efter en mild vinter.

Seneste UV behandling var 18 Oktober 2007 -  et bedre resultat end forventet.
259 mm regn siden sidste billede.

3. Maj:  1 UV behandling i 2008.  Græsset er slået med plæneklipper, der også er kørt over
Kæmpe Bjørneklo i højeste klippehøjde - udenfor billedet i forlængelse af sporet.
De nyplantede eksemplarer af Japanske Pileurt blev skånet denne gang.

.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse - 2008
Billede: 8 Maj 2008.  5 dage efter nr. UV behandling i 2008.      [ stort billede ]

7 UV behandlinger sidste år har udsultet ukrudtet så meget at det synes let at vedligeholde sporet
i år, på trods af den lange vinterpause i behandlingerne.

13 mm regn siden sidste billede.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt
Billede: 8 Maj 2008.  5 dage efter besøg af plæneklipper og nr. UV behandling i 2008.    [ stort billede ]
Sporet er her fotograferet i den anden retning, hvor Kæmpe Bjørneklo er plantet.

Efter at plæneklipperen i høj klippestilling har kappet toppen af Kæmpe Bjørneklo er den i løbet af
få dage kommet op igen og har et stort grønt parti som via sollys kan sende næring ned til roden.

Den midterste del som er behandlet med UV lys har dog mindre vækst, men UV behandlingen må i
løbet af få dage gentages på det viste lille stykke, hvis disse store eksemplarer af Kæmpe Bjørneklo
skal udsultes.
Planter med små rødder/energidepoter vil være meget lettere at udsulte end dem på billedet som har
rødder på størrelse med store gulerødder.

Japansk Pileurt i toppen af billedet er nyplantet, så de får fred lidt endnu.
 

9. Maj:  2. UV behandling hen over Kæmpe Bjørneklo, så deres transport af næring til rødderne bliver
            stoppet.   Slutresultatet skulle gerne blive udsultning efter en hård kamp.

12 maj:  En ny side er tilføjet, hvor vi følger UV behandling af Kæmpe Bjørneklo.
18 maj:  En ny side er tilføjet, hvor vi følger UV behandling af Japansk Pileurt.
Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) and Japanese knotweed (Reynotria japonica)
20 maj:  I sporet kan græs og ukrudt godt vente nogle dage på 2. UV behandling i år, så der kan køres helt
igennem hen over Kæmpe Bjørneklo, der efter særbehandling er blevet noget nemmere at have med at gøre.

23 maj 2008:   2 UV behandling i sporet.

Økologisk ukrudts bekæmpelse 1 juni - 2008
Billede: 1 Juni 2008.  9 dage efter 2 UV behandling i 2008.
Kun 2 UV behandlinger er foreløbig anvendt i år for at holde ovenstående del af sporet rent.

45 mm regn siden billedet d. 8 maj.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt 1 juni 2008
Den del af sporet som har 5. stk. kæmpebjørneklo har fået 5 UV behandlinger i år.
Seneste behandling d. 30 maj omfattede også 2 stk. Japansk Pileurt øverst i sporet.

 

Billede: 8 Juni 2008.
Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt 8 juni 2008
 Den med "koldt UV Lys" bestrålede Pileurt øverst til højre skrumper ind i forhold til de to reference
 planter til venstre.
 Den største bjørneklo til højre vokser meget hurtig og kunne godt "dæmpes lidt" - så den får om et par
 timer samme bestråling med "koldt UV Lys på afstand" som pileurten - se forsøgsopstilling vedr. pileurt.
 Tynde træplader sættes op omkring planten, så det er kun den største Bjørneklo som bliver bestrålet.

 

 8 Juni 2008:  Bjørneklo bestråles med koldt UV Lys.    9 Juni 2008:  1 dag efter bestråling af Bjørneklo.
Kæmpe Bjørneklo - halvvejs igennem UV bestråling 8 juni 2008   Kæmpe Bjørneklo - 1 dag efter bestråling - 9 juni 2008
Halvvejs gennem bestrålingen med "koldt UV Lys" gøres en pause for at tage ovenstående foto og flytte lampen om på den anden side for 2. halvdel af bestrålingen.
De store blade begynder allerede at falde sammen.
   En stor del af fotosyntesen er allerede sat ud af kraft.

 Den kraftige vækst er stoppet for en tid.

 

 14 Juni 2008:  6 dage efter bestråling af Bjørneklo.

 

20 Juni 2008:  12 dage efter bestråling af Bjørneklo.

 14 Juni 2008 - Kæmpe Bjørneklo - invasive arter  

 Væksten står stille medens den forsøger at reparere
 skaderne i bladene -  Hovedparten visner allerede.
Plantens fotosyntese er reduceret væsentlig.

 

  Planten sætter frø i et voldsomt tempo,
så den skulle være stoppet tidligere.

De "misfarvede blade" kan undgås ved at dele UV dosis op i f.eks. 3 dele. så skaderne ikke er større end at planten
næsten når at fuldføre en reparation inden næste lille dosis gives.
 

1 Juli 2008:  23 dage efter bestråling af Bjørneklo.   6 Juli 2008:  1 måned efter bestråling af Bjørneklo.
 
 Frøsætningen fortsætter, så der foretages en 3. kold
 UV behandling efter at dette billede er taget.
 Båret i hånden føres lampen rundt om de hvide
 blade, så skygger undgås.
   De hvide blade forsvandt dagen efter UV bestråling,
 men fluerne fortsatte med at bestøve den.
 UV bestrålingen har bremset frøudviklingen - se
 sammenligningen med referenceplanten nedenunder.
 6 juli 2008:   Nærbillede af frøudviklingen i Kæmpe Bjørneklo.   -  5 dage efter UV bestråling af frø.
 
 Til venstre vises frøudviklingen i referenceplanten.
 Den UV bestrålede plante til højre startede frøudviklingen tidligere, men UV bestrålingen har tilsyneladende
 sat den i stå.

 12 juli 2008:   Nærbillede af frøudviklingen i Kæmpe Bjørneklo.  -  11 dage efter UV bestråling af frø.
12 juli 2008 - Frøudvikling i referenceplante   12 juli 2008 - UV bestrålet Kæmpe Bjørneklo
 Referenceplanten til venstre er sund medens den UV bestrålede plante på billedet til højre udvikler sig
 anderledes.
 20 juli 2008:   Nærbillede af frøudviklingen i Kæmpe Bjørneklo.  -  19 dage efter UV bestråling af frø.
 
 Referenceplanten til venstre udvikler sig normalt medens den UV bestrålede plante på billedet til højre er
 afgået ved døden.     Hele den store Kæmpe Bjørneklo er brun og vissen - foto.

26 juli:  Referenceplanten flyttes ind i brændeovnen, for at undgå forurening med frø.
            Jorden under planten behandles med UV lys for at ramme eventuelle tabte frø.

                           --   fortsættes på ny side: Kommuner II  --

             Home ] Up ]